راستی بهترین نیکی است

شادمانی است شادمانی برای کسی

که راست کردار است و راستی را تنها برای راستی می خواهد

Righteousness is the best good.

It is radiant happiness.

Radiant happiness comes to the person who is righteous for the sake of righteousness alone.

LISTEN TO ASHEM VOHU

vAzhé
بازگشت به رویه نخست

Back to main page!