نوشته هايي از بهرام بهرامي

از مجموعه مزامير ملوان مرده: (برگزيده شعر)

Psalms of the Dead Sailor: (poem)    

نوشتم ستاره: (داستان کوتاه)

من و روبرتو و برده سوم ( بخشي از يک رمان)

پيدا و ناپيدا (بخشي از يک رمان منتشر نشده)

درآمدي بر روزگار دوزخي آقاي اياز: آراستن سرو ز پيراستن است: (نقد)

عکاسي از آدمهاي نامرئي: آزاده خانم و نويسنده اش: (نقد)

مردم نگاري سرزمين هاي دوردست: ديدار با سيراک ملکانيان

زبان، دبيرش و مردمسالاري

سخنراني در سمينار بزرگداشت رضا براهني

Sirak Melkonian's exhibition in Toronto

 

For more about vAzhé go to:

Association of Iranian Authors & Artists in Toronto

Back to main page!