انجمن دوستاران زرتشت تورونتو برگزار می کند

آدینه دوازدهم سپتامبر 2008 ساعت هفت و نیم پسین

درب مهر مهربان گيو تورونتو

سخنرانی

خسرو بیات و بهرام بهرامی

ناتوانی های دبیره عربی برای نویسش پارسی

شماره 3590 بي ويو جنوب غربي تقاطع بي ويو و استيلز

آگاهی بیشتر درباره انجمن دوستاران زرتشت