گزیده ای از شعرهای نیما یوشیج

دل فولادم       ری را        هست شب        سیولیشه      تا صبح دمان     خانه ام ابری ست      مرغ آمین       شب پره ی ساحل نزدیک

to return to home page click here: بازگشت به رویه نخست

home
Back to main page!